1. Mládí
 2. Cesty
 3. Spiritualismus
 4. Blavatská a Mistři
 5. Blavatská a Olcott
 6. Založení TS
7. Odhalená Isis
 8. HPB a HSO v Indii
 9. Rozpory a obvinění
10. Poslední čtyři roky
11. Smrt v Londýně
12. TS po smrti HPB
13. Úvod k theosofii
14. Theosofická pečeť
15. Lidská těla – principy
16. Éterické tčlo
17. Astrální tělo
18. Život po smrti
19. Mentální tělo
20. Kauzální tělo
21. Skupinové duše
22. Funkce kauzálního těla
23. Planetární řetezce
24. Citáty z Blavatské

Index E-mail  PředmluvaAutorovy stránky Můj bíbrKabala českyHledači azylu


12. Citáty z prací Blavatské

 

 

    Závěrem několik citátů z knih a článků, které napsala Blavatská.

****

    Síla k tomu jít vpřed je tím nejdůležitějším co potřebuje člověk, který se rozhodl nastoupit na cestu ducha. Jak ji získat? Stačí se podívat kde jiní lidé nacházejí zdroj své síly. Tím zdrojem je pevné přesvědčení.

        Praktický okultismus, strana 67

****

    Záleží na pohnutkách a jen na nich samotných, zda se jakýkoliv projev síly ukáže být černou, zlovolnou, či bílou, prospěšnou magií. Duchovní síly přitom zapojit nelze, pokud zde zůstává jen sebemenší nástin sobeckosti v tom, kdo s nimi chce operovat … Síly živočišného druhu může užít sobecký a mstivý člověk, stejně jako člověk nezištný a smířlivý; síly duchovní se propůjčí pouze tomu kdo má čisté srdce  – a to je potom božská magie.

    Praktický okultismus, Strana 7

 ****

    Čistý rozum souhlasí s vědou když nám říká: “Bůh neexistuje.” Nicméně, naše vyšší Já, které žije a cítí jinak než my v naší smrtelné truhlici, nejen že věří. Ono ví, že Bůh je v celé přírodě, stejně tak jako že tento jediný a nepřekonatelný Vynálezce všeho žije v nás a my žijeme v něm. Žádná dogmatická víra či exaktní věda nedokáže vyvrátit toto základní lidské přesvědčení, jakmile jej člověk pro jednou v sobě objeví.

    Odhalená Isis, díl 1, strana 36

 ****

    Hmotná existence je podřízená té duchovní a veškerá fyzická zlepšení a progrese jsou zde pouze proto, aby napomáhaly duchovnímu vývoji, bez něhož by nebylo fyzické progrese.

    Moderní Panarion, strana 78

 ****

    Lidé – většina z nich v každém případě – nechtějí myslet sami za sebe. Považovali by to za urážku, kdyby se jim dostalo i nejprostějšího vyzvání k tomu ustoupit na chvilku mimo starou dobře prošlapanou cestu a sami posoudit, zda se dát na cestu nějakým jiným směrem.

    Tajná doktrína, díl 3, strana 14

     ****

    Je lépe zůstat nevědomý než se něco nabiflovat, aniž by to moudrost duše dokázala osvětlit.

    Hlas ticha, strana 43

 ****

    Ve starověku lidé … plně chápali to, že oboustranné vztahy mezi planetárními tělesy jsou stejně dokonalé jako ty mezi krvinkami, které plují ve stejné tekutině; také to, že každé z nich je ovlivňováno společným vlivem všech těch ostatních, stejně jako každé z nich má vliv na ta ostatní.

    Odhalená Isis, díl 1, strana 275

 ****

    Člověk, který je schopen toho uvažovat i o těch nejběžnějších věcech na vyšší úrovni myšlení, má následkem tohoto daru, jehož se mu dostalo, schopnost tvárného způsobu myšlení ve své  vlastní představivosti. Ať už takový člověk myslí na cokoliv, jeho myšlenky jsou mnohem silnější než způsob myšlení běžného člověka a právě touto intenzitou nabudou tvořivých schopností.

    Lucifer, prosinec 1888

 ****

    Máme zde dva způsoby magnetické přitažlivosti: soucítění a fascinace; první z nich svatá a přirozená, druhá zlá a nepřirozená.

    Odhalená Isis, díl 1, strana 210

 ****

    Ve světě fenoménů a ve světě kosmickém, Fohat je tou okultní, elektrickou, vitální silou, jež pod vládou tvůrčího Loga, spojuje a slučuje veškeré formy, darujíce jim ten první impulz jenž se časem stává zákonem.

    Tajná doktrína, díl 1, strana 134

 ****

    Přísaha se nikdy nestane závazkem, dokud člověk nepochopí, že lidstvo je tím nejmocnějším projevem neviditelného nejvyššího Božství a že každý člověk je inkarnací svého Boha; také dokud pocit osobní zodpovědnosti v něm nevzroste natolik, aby považoval křivopřísežnictví za tu největší urážku sama sebe, jakož i urážku vůči lidstvu. Žádná přísaha v současnosti není závazná, pokud ji neučiní člověk který, aniž by nějakou přísahu musel učinit, čestně splní to, co sám sobě slíbil.

    Odhalená Isis, díl 2, strana 374

 ****

    Běda těm, kteří žijí aniž by trpěli. Stagnace a smrt očekávají vše to, co vegetuje beze změny. A jak by mohlo dojít ke změně k lepšímu, aniž by k tomu vedlo úměrné množství bolesti?

    Tajná doktrína, díl 2, strana 498

 ****

    Hlasitě voláme po duchovní svobodě a naléhavě si vyžadujeme svobodu od veškeré tyranie, ať už vedené vědou či bohoslovím.

    Odhalená Isis, díl 1, strana 12

 ****

    Pokud jsi prošel síní Moudrosti a ocitl se v údolí Blaženosti, Učedníku, nepovol svým smyslům oddat se kacířství Odloučenosti, které by tě odstavilo od všeho ostatního.

    Hlas ticha, strana 23

 ****

    Tvrzením, že Theosofie není náboženstvím, se rozhodně nepopírá to, že Theosofie je náboženstvím” jako takovým. Náboženství ve svém jediném a pravém smyslu je vazbou která slučuje lidi dohromady – nikoliv soubor dogmat a víry. Náboženství, jako takové a ve svém nejširším významu je tím, co pojí dohromady nejen lidstvo, ale také veškeré bytosti i věci existující v Universu, v jeden obrovský celek.

    Lucifer, listopad 1888

 ****

    Současnost je pouhou geometrickou čarou oddělující tu část Věčnosti kterou nazýváme Budoucností, od té částí, jíž říkáme Minulost.

    Tajná doktrína, díl 1, strana 69

 ****

    Naší mysli se dostává nesmazatelných dojmů dokonce i z těch náhodných setkání se s lidmi, k nimž dojde pouze jednou. Stejně jako pouhé vteřinové expozici citlivé fotografické desky je zapotřebí k tomu navždy uchovat podobu fotografované osoby, tak se to má i s naší myslí.

    Odhalená Isis, díl 1, strana 311

 ****

    “Benevolentní magie” je božskou magií, zcela bez sobeckosti, bez lásky k moci a snažící se pouze o to konat dobro, vůči celému světu i vůči každému našemu bližnímu. I jen ten nejmenší pokus o to užít své zvláštní moci k sebeuspokojení, učiní z těchto sil čarodějnictví neboli černou magii.

    Klíč k theosofii, strana 228

 ****

     Může být příjemným snem pokoušet so o to všímat si krás duchovního světa; čas se ale dá využít lépe tím, že budeme studovat ducha samotného, přičemž není ani nutné to, aby předmět těchto studií se nacházel ve světě duchů.

    Moderní panarion, strana 70

Pečeť Blavatské

Docela na závěr má zde autor těchto stránek pro vás jednu malou radu. Nevíte, co si o tom všem myslet? Nejste si jisti, jakým směrem se máte dát, co vlastně chcete sami se sebou dělat? Máte-li k tomu možnost, zasaďte někde strom a choďte se na něj čas od času dívat, promluvit si s ním. Poví vám spoustu věcí, takových jaké nikdy v žádné knize nenaleznete.
Copyright © Voyen Koreis 2013